Algemene voorwaarden Kenniscentrum Tama B.V.

Kenniscentrum Tama Alphen B.V, Utrechtstraat 112, 2408 GS Alphen aan den Rijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland te ’s-Gravenhage onder nummer: 64986942.


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:


Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden


Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten


Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst


Artikel 5 – Tijdvakken en locaties


Artikel 6 – Uitval van opleiding/cursusactiviteiten


Artikel 7– Afwezigheid cursist wegens ziekte of overmacht


Artikel 8 – Verplichtingen opdrachtnemer


Artikel 9 – verplichtingen opdrachtgever


Artikel 10 – Rechten en plichten cursist


Artikel 11 – Schorsing en verwijdering


Artikel 12 – Facturering en betaling


Artikel 13 – Kosten opleiding/cursus


Artikel 14 – Incassokosten


Artikel 15 – Geheimhouding


Artikel 16 – Persoonsgegevens en privacyreglement


Artikel 17 – Intellectuele eigendom


Artikel 18 – Overmacht en aansprakelijkheid


Artikel 19 – Nieuwe overeenkomst/wijziging overeenkomst


Artikel 20 – Tussentijdse beëindiging overeenkomst


Artikel 21 – Beëindiging overeenkomst

Deze overeenkomst, en daarmee tevens de inschrijving van de cursist/opdrachtgever eindigt:


Artikel 22 – Overige rechten TAMA Re-integratiediensten


Artikel 23 – Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens TAMA Re-integratiediensten, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak isontstaan.


Artikel 24 – Geschillen


Artikel 25 – Klachten


Artikel 26 – Vrijwaring

De opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van de opdrachtnemer voor aanspraken welke tegen opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden ingediend door derden


Artikel 27 – Wijziging Algemene voorwaarden


Artikel 28 – Slotbepaling

Deze voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever/cursist en Kenniscentrum Tama in te houden. Voor zover zich omstandigheden voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepalingen daarvan, tot onredelijke en onbillijke uitkomsten mochten leiden, kan elk der partijen de toepasselijkheid daarvan ter discussie stellen.


Artikel 29 – Toepasselijk recht


  • TamaOnline
    ​Vestiging:
    Europalaan 16,
    2408 BG Alphen aan den Rijn, See-Map